Akronymer.

Akronymer.

Dette er en samling av akronymer og forkortelser som vanligvis brukes innenfor HMS. Forkortelser som er lett tilgjengelige andre steder, er ikke inkludert.

De oppforingene merket med en stjerne * relaterer seg direkte til HSC / HSE.

Hvis du har noen forslag til mater vi kan forbedre denne publikasjonen, vil vi gjerne hore fra deg. Vennligst send forslagene dine, inkludert detaljer om eventuelle nye akronymer / forkortelser du tror skal inkluderes ved hjelp av tilbakemeldingssiden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V V X Y Z.

Forskning CCIT Internasjonal Telegrafi og Telefon Radgivende Komite CCNSG Klient Entreprenor Nasjonal Sikkerhetsgruppe CCOU Konstruksjon Sentral Operasjon Unit CCScheme Considerate Constructor Scheme CCTA Sentral Computer og Telekommunikasjon Agency CD Central Division (Hazardous Installations Directorate) CD Konsultasjon Avstand CD Radgivende dokument CDA Kontrollert Drapeapplikasjon CDC Centre for Sykdomskontroll (USA) CDFR Kommersiell demonstrasjon hurtigreaktor CDG Rail Transport av farlig gods med jernbaneforskrifter CDGCPL Transport av farlig gods pa vei og jernbane (klassifisering, emballasje og merking) Regelverk CDM konstruksjonsdesign og ledelse CDR Overforbar sykdomsrapport (utarbeidet av CDSC) CD-ROM CD-ROM for kunnskapsfri CDSC-kommunikasjonssykdomsovervakningssenter CEA Chemical Engineering Abstracts (Produsert av Royal Society of Chemistry) CEA-CEN-kommisjonen og Energy Atomique-Center Etudes Nucleaires CEB Corporate Efficiency Boa CEC Kommisjonen for De europeiske fellesskap CECA CECS CECEC CENELEC Elektronikkomponenter Utvalg CEDEFOP Europeisk senter for utbygging av yrkesoppl ring CEDHYS Association des Directeurs des Systemes Informasjon om industrien Pharmaceutique CEE Communaute Economique Europeenne (fransk CEE Communita Economica Europea (italiensk for EEC) CEE International Commission for regler for godkjenning av elektrisk utstyr CEEC Sentral- og Osteuropa CEEFA-komite for elektrisk utstyr til bruk i brannfarlig atmosf re (komite som representerer BEAMA) CEEMAC * Sertifisering av elektrisk utstyr for radgivende rad for radgivende rad CEEP Center Europeen de l’Entreprise Publique CEF Cluster forbedret filter CEF Comite Electrotechnique Francais CEFIC europeisk kjemisk industrirad CEFLC europeisk rad for kjemiske produsentfederasjon CEHO Chief Environmental Health Officer CEI rad for ingeniorinstitusjon utgaver CEMEC Europeisk senter for katastrofehandtering CEN Comite Europeen de Normalisering CENCER CEN sertifiseringsorgan CENELEC Comite Europeen de Normalization Electrotechnique CEOC Colloque Europeen des Organismes de Controle CEPS senterkunnskapspolitikk og stotte CEPT-konferanse Europeenne des Administrations des Postes et des Telecommunications CER Transport av sprengstoffforskrifter CERCHAR Center for Etablere og Recherches des Charbonnages de France CERCLA Omfattende Miljo Respons Compensation and Liability Act (USA) CERD Comite Europeen de Recherche et Developpment CERIAC * Keramikkindustrien Radgivende komite CERTICO sertifiseringskomite av ISO CESD Communications Electronics Security Avdeling CESI Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (Italia) CET Korrigert effektiv temperatur CFD Computational fluid dynamics CFDRA Campden Food and Drink Research Association CFEs Centre for okonomisk kompetanse CFF Felles finansieringsformel (utdanning) CFRP Carbon fib reforsterket plast CGPM General Conference of Weights and Measures CGTF sentralstyrets arbeidsgruppe CHANs * Kjemikalievarslingsvarsler CHAS Contractors Helse- og sikkerhetsvurderingsordning CHCS Chemical Hazards Kommunikasjonssamfunn CHEMAG Chemicals in Agriculture Radgivende Gruppe CHEMFAX * Datastyrt database med kjemikalier NIG CHEMSAFE Chemical Industry Scheme CHEMTREC Chemical Transportation Emergency Center (USA) CHID * Kjemikalier og farlige installasjoner Divisjon CHIEF Tollhandtering av import og eksport frakt CHIMP Kommisjon for helseforbedring CHIP Kjemikalier (fareinformasjon og emballasje) Forordninger CHP Kombinert varme og kraft CHSC Bedriftshelse og sikkerhetsutvalg CHSG Bygg Helse- og sikkerhetsgruppe CHSW Byggforsk (Helse- og velferdsforskriften) CI Chief Inspector CIAg * Landingsinspektor CIB Chartered Institute of Building CIB Byggebransjen CIBSE Chartered Institution of Building Se radgivere Ingeniorer CIC CID Arbeidsmedisin og Hygiene Laboratorium Kjemisk industri Divisjon CIDI Sentralindeks for doseringsinformasjon CIDST-komiteen Informasjon og dokumentasjon Scientifique og teknikk CIEC Byggebransjen Arbeidsgivere & # 39; Rad CIEH Chartered Institutt for miljohelse CIM * Chief Inspector Memorandum CIM Internasjonal konvensjon om godstransport med jernbane CIMAH Kontroll av industrielle ulykkeshensynsforskrifter CIOB Chartered Institute of Building CIRC senter International de Recherche sur le Cancer (Frankrike) CIS International Arbeids- og Helses Informasjonssenter CISDOC Internasjonal Arbeidsorganisasjon Databas tilgjengelig pa OSHROM CISPR Comite International Special des Perturbations Radioelectriques CITB Byggebransjen Oppl ringsstyret CJD Creutzfeldt-Jakobs sykdom CLA Opphavsrett Lisensmyndighet CLASP Konsortiet av lokale myndigheter Spesielt program CLAW Kontroll av bly pa jobb Forskrift 1980 CLEANAIR Kampanje for et roykfritt miljo CLEAR kampanje for blyfri luft CLECAT Kommisjonen for samarbeid Europa-kommisjonen og kommisjon rer for transport av marke kommun CLER Klassifisering og merking av eksplosiver Regler CLG Constructors liai sonegruppe CLP Klassifisering Emballasje og etikettering CM Case manager CM Command (paper) 1987 – CME Chloromethyl ether Command (paper) 1958 – 1986 CMO Chief Medical Officer CN Saksnotat CNC Computer numerisk kontroll CNRS Center National de la Recherche Scientifique (Paris) CNS Komite de Normalise de la Soudure (Frankrike) CO Kullmonoksid CO Kliniker (na administrativ direktor) KODE Kronisk obstruktiv luftveis sykdom COBRA Kabinett Kontor Briefing Rom A (Kode) IN KONTROLL (Kode) (Kode) LCA Juridisk kommentar – Handler (Kode) (Kode) LCR Juridisk kommentar – Forordninger (Kode) (Kode) LP Juridiske Forhandlinger (Kode) (Kode) LPS Juridiske Forhandlinger – Skottland (Kode) (Kode) OP Office Prosedyrer (Kode) (Kode) ELLER Organisasjon (Kode) CODEX Codex Alimentarius Commission COE Europaradet COFFIN * Konstruksjon og fabrikk fatalt informasjon (database) COFREND Comite Francais des Essais Ikke destruktive COGEMA Compagnie General des Matieres Nucleaires COGENE Komite for genetisk eksperiment ation COI Kritisk oksygenindeks COIN Bedriftens operasjonelle informasjon COIT Sentralkontor for industrielle tribunaler COMAH Kontroll av alvorlige ulykkesfare COMARE-komite for medisinske aspekter av straling i miljoet COMITEXTIL Komiteen for samordning av industrier Tekstiler de la CEE COMMETT EEC-programmet i utdanning og oppl ring for teknologi CONCAWE Oljeselskaper Europeisk organisasjon for miljo, helse og sikkerhet (Belgia) CONDAM Konstruksjons- og styringsforskrifter ConDoc * Radgivende dokument CONIAC * Radgivende komite for byggebransjen COP-kodeks COPA Kontroll av forurensningsloven COPANT Pan American Standards Commission KOLS Kronisk obstruktiv lungesykdom COPOLCO Utvalg for forbrukerpolitikk (ISO) COPR Kontroll av bekjempelsesmidlerforskrifter COREPER Komite for faste representanter til De europeiske fellesskap CORGI-rad for registrerte gassinstallatorer COSAS Bedriftsvitenskap og analytiske tjenester COSHH Kontroll av stoffer H azardous til helseforskrifter COSLA-konvensjonen av skotske lokale myndigheter COST Samarbeid Europeenne dans la Domain de la Recherche Scientifique et Technique COT Utvalget for giftighet i matvarer, forbrukerprodukter og miljo COVENIN Comision Venezolana de Norma Industriales (Venezuela) CP-kodeks CPA-byggprodukter Forening CPA Beskyttelsesforeningen CPC Kemisk beskyttelseskl r CPIG Crown Premises Inspeksjonsgruppe CPL Klassifisering, emballasje og merking av farlige stofferforskrifter 1984 HLR Kardiopulmonell gjenopplivning CPS Crown Prosecution Service CRA Chemical Recovery Association CRB Kriminalregister Bureau CRE Kullforskningsinstitusjon (del av BCC) CREST Komite de Recherche Scientifique et Technique (European Community) CREIPI Sentralforskningsinstitutt for elektrisk kraftinstitutt (Japan) CRMP Bedriftsrisikostyringsplan CSAT sivil tjeneste Voldgiftsdomstol CSBF Statlig tjeneste Velsignet fond CSBTS Kina Statskontor for Te Chnical Tilsyn CSC Sivil Tjenestekollege CSC Sivil Tjenestekommisjon CSC (Internasjonal) Konvensjon for Safe Containere CSCS Konstruksjonsferdigheter Sertifiseringsordning CSIS Sivile Tjenestesforsikringsselskap CSNWC Sivil Tjeneste Nasjonalt Whitley Rad CSOHS Sivil Tjeneste Yrkeshelsetjeneste CSPA Sivil Tjenestepensjonist Alliansen
CSR Omfattende utgifter Vurderinger CSR Bedrifts samfunnsansvar CSRF Statlig tjenestepensjon Pensjonsforening CSSA Datatjeneste og programvareforening CSTP Komite for vitenskapelig og teknologisk politikk (OECD) CSTU-kontrollsystemteknologikomiteen CTD Kumulativ traumeforstyrrelse CTG Bedriftsfaggruppe CTI Castings Technology International CTMU Sentral Treningsstyringsenhet CTPV Kulltj rehoyde flyktige stoffer CTS Carpaltunnelsyndrom CTSA Channel Tunnel Safety Authority CUE Vanlig brukerbode CV Kalorifritt CV Sjekk besok CVCS Kjemikalie- og volumkontrollsystem CVD Kardiovaskul r sykdom CVS Chorionic villus provetaking CWR Kontinuerlig sveiset jernbane CZ konsultasjon sone.

Footer lenker.

HMS har som mal a redusere arbeidsrelatert dod, skade og darlig helse.